Pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējuma ziņojums

APSTIPRINĀTS

Starptautiskās CIDESCO Rīgas Kosmētikas skolas

Metodiskās Padomes sēdē 2011.gada 31.oktobrī prot. Nr. 3PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2011.gada 31.oktobris.


1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS.

 

Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas skola (Reģ.Nr.3331801088) ir SIA „Rīgas Kosmētikas skola“ 1996.gadā dibināta profesionālās izglītības iestāde, kas pirmā atjaunotajā Latvijā uzsāka kvalitatīvi jauna satura un līmeņa profesionālās vidējās izglītības programmas kosmetoloģijā īstenošanu, un tagad izglīto ārstniecības personas - kosmētiķus un praktizējošiem kosmētiķiem piedāvā profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumus. Skola ir SIA „Rīgas Kosmētikas skola“ pamatvienība, izmanto SIA zīmogu un rēķinu bankā. Skolai ir savs logo un veidlapa, kā arī zīmogs ar papildinātu mazo valsts ģērboni, lietots uz diplomiem un kvalifikācijas apliecībām, kas apliecina izglītības vai kvalifikācijas ieguvi pēc akreditētas izglītības programmas.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi atbilstoši likumi un normatīvie akti, dibinātāja Statūti, skolas Nolikums un Nolikums par izglītības iegūšanas kārtību. Skolas direktore un dibinātāja ir vienā personā, uzņēmējsabiedrības Valdes locekle, kas vienpersonīgi pieņem darbā un atbrīvo no darba direktoru.

2003.gadā skola ir saņēmusi CIDESCO* akreditāciju un atļauju skolas nosaukumam pievienot vārdus „Starptautiskā CIDESCO“, mācību iestādes starptautiskais kods LV287/B.

Skola ir Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu Asociācijas - CIDESCO sekcijas Latvijā (LKKA) kolektīvais biedrs, sadarbības partneris un LKKA mācību bāze praktizējošiem kosmētiķiem.

 

2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI.

 

Skolas darbības mērķis attīstības perspektīvā ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības programmas, kas nodrošina valsts un CIDESCO profesionālās izglītības standartos, kosmētiķa profesijas standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

 

* Abreviatūra CIDESCO - Commite International d’Esthetique et de Cosmetologie (franču val.) - Starptautiskā Estētikas un Kosmetoloģijas Komiteja (latviešu val.) - dibināta 1946.gadā, birojs Cīrihē, Šveicē. CIDESCO ir starptautiska skaistuma terapijas speciālistu sabiedriska organizācija, tās prioritāte - profesionālā izglītība skaistuma terapijā.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība, tās pamatuzdevumi:

 

2.1. Nodrošināt iespēju iegūt valsts atzītu profesionālo vidējo izglītību, profesionālo kvalifikāciju „kosmētiķis“, kas atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim, un saņemt profesionālo izglītību apliecinošus dokumentus:

2.1.1. diplomu par profesionālo vidējo izglītību;

2.1.2. profesionālās kvalifikācijas apliecību.

 

2.2. Nodrošināt iespēju vienlaicīgi ar nacionālo izglītības programmu apgūt CIDESCO apmācības programmu, kas nodrošina kosmētiķa izglītības atbilstību starptautiskiem standartiem, un saņemt Starptautisko CIDESCO Diplomu.

 

2.3. Nodrošināt skolas absolventu - kosmētiķu reģistrācijuārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu valsts reģistrā, piedalīšanos sertifikācijas eksāmenā, lai iegūtukosmētiķa valsts sertifikātu.

 

2.4. Organizēt kvalitatīvu mācību procesu, kas izglītojamiem sniedz profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās kompetences, zināšanas un prasmes, veido motivāciju pastāvīgai tālākizglītībai, attīsta konkurētspēju un prasmi integrēties multinacionālā vidē nozares darba tirgū Latvijā un pasaulē.

 

2.5. Bagātināt mācību procesu ar radniecīgu skolu starptautisko pieredzi, ar sociālo partneru - nozares vadošo uzņēmumu un profesionālo asociāciju - LKKA, Aromterapijas Asociācijas, Fizikālās Medicīnas Asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības Ārstu - kosmetologu Asociācijas, Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienības izglītības darba pieredzi.

 

2.6. Aktualizēt profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu saturu, elastīgi reaģēt uz mūsdienu zinātniski-tehniskās domas straujās attīstības rezultātā piedāvātajām novitātēm estētiskajā medicīnā un kosmetoloģijā, uz pieprasījumu darba tirgū.

 

Skolas 2007.- 2009. g. prioritāte bija profesionālās vidējās izglītības un vienlaicīgi CIDESCO apmācības programmas organiskās vienības nostiprināšana, nacionālās izglītības programmas satura bagātināšana ar CIDESCO izglītības pieredzi, ar starptautiskiem standartiem praktiskajā kosmetoloģijā. 2010./2011. m. g., īstenojot izglītojamo vēlmes, ar CIDESCO izglītības standartiem saturā tika bagātināta arī profesionālās tālākizglītības programma. CPKE Komisijas locekļu un Starptautisko CIDESCO Eksaminētāju absolventu zināšanu un prasmju pozitīvie vērtējumi apliecina skolas izvirzīto uzdevumu izpildes augsto kvalitāti.

 

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE

 

3.1. Ieteikums „turpināt aktualizēt izglītības programmu atbilstoši darba tirgus prasībām“ ir izpildīts.

 

Izglītības programmu saturs tiek pastāvīgi papildināts ar informāciju par jaunatklājumiem kosmetoloģijas zinātnē un praksē, par novitātēm sejas un ķermeņa kopšanas metodikās un tehnoloģijās (cilmes šūnas, skaistuma injekcijas, biorevitalizācija, lāzertehnoloģijas, intensīvi pulsējošās gaismas, ultraskaņas kavitācija, mikropigmentācijas procedūras, kosmētiķa un ārsta sadarbība pirms un pēc plastiskajām operācijām).

 

3.2. Ieteikums „aktualizēt profesijas standartu „kosmētiķis“ atbilstoši nozares prasībām“ ir izpildīts.

 

Sadarbībā ar LKKA 2009.gadā tika izveidota darba grupa direktores Nellijas Janaus vadībā, tās sastāvā strādāja pedagogi dr.Sintija Strautiņa-Strēle, dr. Ināra Stepanova, viņa arī LKKA Valdes locekle un darba devēju pārstāve, SIA „Lāzerklīnika “ vadītāja. Darba grupas paveikto atzinīgi novērtēja eksperti - dr. Olga Stoļarova, ārsts - kosmetologs, SIA „Nofrete“, tolaik LKKA prezidente, dr.med., asoc. prof. Ināra Ančupāne, dermatovenerologs, ārsts - kosmetologs, Kosmētiķu Sertifikācijas Komisijas priekšsēdētāja. Aktualizētais kosmētiķa profesijas standarts tika apstiprināts Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības (PINTSA) apakšpadomes 2009.gada 17.jūnija sēdē (prot. Nr.5).

 

3.3. Ieteikums „turpināt sadarbību ar sociālajiem partneriem pie jaunu programmu izstrādnēm atbilstoši nozares specifikai“ ir izpildīts.

 

LKKA, darba devēju un praktizējošu kosmētiķu ieteikums - rast iespēju personām ar profesionālo izglītību medicīnas nozarē vienlaicīgi ar profesionālās tālākizglītības programmu apgūt Starptautisko CIDESCO apmācības programmu, kārtot nacionālo CPKE un Starptautisko CIDESCO eksāmenu ir izpildīts. 2010./2011.mācību gadā tika aktualizēta profesionālās tālākizglītības programma (30T72209), tajā organiski iekļaujot CIDESCO apmācības programmu un paplašinot stundu skaitu līdz 1200 stundām (Direktores rīkojums Nr.22a, 09.09.2010.). 2010./2011.mācību gadā profesionālā tālākizglītības programma tika aprobēta praksē, TC-1 grupa (14 cilvēki) sekmīgi nokārtoja CPKE un Starptautisko CIDESCO eksāmenu, ieguva kvalifikāciju - kosmētiķis. Tas stiprinās kosmētiķu konkurētspēju skaistuma industrijas darba tirgū nacionālā un starptautiskā mērogā. 2011./2012.mācību gadā, izvērtējot jauniegūto pieredzi, lietderīgākas mācību laika izmantošanas vārdā tika veiktas nelielas korekcijas programmas teorijas un praktiskās apmācības satura un apjoma plānojumā.

2008.gadā tika izstrādāta un praktizējošām kosmētiķēm piedāvāta neformālās izglītības programma (100 stundas), lai sagatavotos Starptautiskajam CIDESCO Pēcdiploma (POST GRADUATE) eksāmenam. Pēc programmas apguves CIDESCO eksāmenu veiksmīgi nokārtojušas un Starptautisko CIDESCO Diplomu ieguvušas 2009.gadā - 4, 2010.gadā -5, 2011.gadā - 4 praktizējošas kosmētiķes no Latvijas un Lietuvas. Apgūt šo programmu 2012.gadā izteikušas vēlēšanos 5 praktizējošas kosmētiķes.

 

3.4. Ieteikums „izstrādāt un pilnveidot izglītojamo uzņemšanas kritērijus“ no skolas neatkarīgu apstākļu dēļ ir izpildīts daļēji.

 

2006.gadā sadarbībā ar psihologu tika izstrādāts un ieviests iestājtests. 50-60 pieteikumi uz 30 vietām, tāds laikā no 2006.gada līdz 2008.gadam bija konkurss. 2009. gadā vispārējās ekonomiskās situācijas negatīvās ietekmes rezultātā personu skaits, kas par saviem līdzekļiem vēlējās apgūt profesionālās vidējās izglītības programmu kosmetoloģijā, samazinājās. Iestājtests kā nosacīta atlases metode zaudēja aktualitāti un tika aizstāts ar pārrunām.

Īstenojot ieteikumus skolas darbības pilnveidei, procesā ir kvalitātes pārvaldības sistēmas dokumentācija, iekārtota kvalitātes vadības rokasgrāmata, pastāvīgi uzraudzīta mācību žurnālu aizpildīšanas kvalitāte. Turpinās sadarbība ar grupu vecākajiem. Regulāras ir vadības tikšanās ar izglītojamiem par mācību disciplīnas un izglītības programmas apguves jautājumiem. Īstenot ieteikumu par profesionālās tālākizglītības programmas apgūšanu reģionos pastāvīgā režīmā skolai nav iespējams finansiālu apsvērumu dēļ. Aizsāktā prakse (Latgales grupa Daugavpilī 2006./2007. m.g.) turpinājumu radusi citā veidā. Sadarbībā ar skaistumkopšanas centru „Savanna“ 2011./2012.m.g. Latgalē praktizējošiem kosmētiķiem tiks piedāvāta LKKA apstiprinātu profesionālās kvalifikācijas pilnveides neformālās izglītības programmu apguves iespēja Daugavpilī.

 

4. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS.

 

4.1. Mācību saturs.

 

Skola īsteno akreditētas izglītības programmas:

 

profesionālās vidējās izglītības programmu kosmetoloģijā (35b72209) vienlaikus ar CIDESCO apmācības programmu;

profesionālās tālākizglītības programmu kosmetoloģijā (30T72209) vienlaikus ar CIDESCO apmācības programmu.

 

Izglītības programmas atbilst Latvijas valsts un starptautiskiem CIDESCO izglītības standartiem, kosmētiķa profesijas standarta un citu normatīvo aktu prasībām.

Programmu citādība slēpjas apstāklī, ka vienlaicīgi tiek apgūtas Latvijā akreditētās profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības programmas un Starptautiskā CIDESCO apmācības programma kosmetoloģijā, kas savienotas vienā veselā un organiski papildina viena otru. Tādējādi tiek nodrošināta kosmētiķa profesionālo kompetenču atbilstība starptautiskiem standartiem, ko izstrādājusi un uztur pasaulē plaši pazīstamā skaistumterapijas speciālistu profesionālā organizācija CIDESCO. CIDESCO izglītības programmas zīme un vērtības apliecinājums ir Starptautiskais CIDESCO Diploms, starptautiski atpazīstams un augstu novērtēts skaistuma industrijas vidē.

Lai nodrošinātu izglītojamā izpratni par cilvēka organismu kā vienotu veselumu, par dzīvību uzturošo sistēmu savstarpējo saikni „Anatomijas un fizioloģijas“ (230st.) kursa struktūrā ir iekļauta cilvēka reproduktīvās sisitēmas anatomija un fizioloģija, kas 2006.gadā akreditētajā profesionālās vidējās izglītības programmā bija izdalīta kā atsevišķš priekšmets „Ginekoloģija“ (50st.). Šīs izmaiņas nav skārušas ne augšminēto priekšmetu apguvei paredzēto stundu skaitu (tagad - 280 st.), ne tematiski ieplānoto zināšanu saturu un apjomu. Ar rīkojumu Nr. 29, 14.12.2009. ir noformēts divu vietā viens mācību priekšmets - „Anatomija un fizioloģija“ (tagad 280 st.).

Izglītības programmu īstenošana notiek saskaņā ar mācību gada kalendāro plānojumu - grafiku, stundu sarakstu semestrim un 2.kursā praktisko nodarbību tematisko plānu katrai dienai. Direktores apstiprinātie stundu saraksti ir pieejami atbilstošā skolas lietu saraksta mapē, atrodas uz skolas informatīvā stenda un izsniegti katra studenta un priekšmetu pasniedzēja personīgā lietošanā. Neparedzētas izmaiņas stundu sarakstā nodrošina skolas biroja vadītāja kopā ar grupu vecākajiem.

Izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.

Izglītības programmu saturs kā vienots veselums atspoguļojas profesionālo mācību priekšmetu programmās. Patstāvīgi izstrādātas, tās darbojas ilgtermiņā un ir skolas intelektuālais īpašums. Ir izveidota pieredzē balstīta, maksimāli loģiska izglītības programmu satura apguves secība:

teorētiskās zināšanas un sapratne par šo zināšanu nozīmību un lomu sejas ādas un ķermeņa kopšanas procedūru veikšanā;

prasmes un iemaņas procedūru profesionālai, drošai un pārliecinošai veikšanai, sejas ādas un ķermeņa kopšanas pamatpakalpojumi (manuālās un aparāttehnoloģijas) un palīgpakalpojumi (manikīrs, pedikīrs, dekoratīvā kosmētika);

zināšanu un prasmju nostiprināšana kvalifikācijas prakses laikā skolā un nozares uzņēmumos;

zināšanu un prasmju pielietošana CIDESCO projekta sagatavošanā un prezentācijā.

Izglītības programmas, mācību priekšmetu tematiskie plāni tiek aktualizēti atbilstoši straujā zinātniski tehniskā progresa ieviestajām izmaiņām, jaunatklājumiem estētiskajā dermatoloģijā, kosmetoloģijā, plastiskajā ķirurģijā, kosmētikas produktu ražošanā, to sastāva un iedarbes diapazonā un intensitātē.

Izglītības programmas ir izstrādātas sadarbībā ar CIDESCO, LKKA, Latvijas Ārstu biedrības Ārstu - kosmetologu asociāciju, Fizikālās Medicīnas asociāciju. Skolā darbojas izglītības programmu satura izvērtēšanas sistēma. Skolas direktore un direktores vietniece - CIDESCO programmas vadītāja sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem uzrauga priekšmetu programmu pilnveides procesus, t.sk. aktualizāciju, novērš radušās nepilnības, koriģē programmu apjomu un to īstenošanas laiku, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības.

Skola pamatā nodrošina izglītojamos ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajiem mācību metodiskajiem materiāliem sejas ādas un ķermeņa kosmētiskai kopšanai (manuālās un aparātu metodes, masāžu shēmas, kosmētisko seansu protokoli u.c.) Izglītojamie zina izglītības programmas apgūšanai nepieciešamās literatūras sarakstu un specializēto bibliotēku izmantošanas iespējas. Atsevišķas CIDESCO rekomendētās mācību grāmatas atrodas pedagogu lietošanā, materiāls tiek izmantots lekcijās un praktiskās nodarbībās.

Sadarbībā ar mācību centru „Galateja“ 2011./2012.m.g. skola pirmo reizi īsteno licencētu profesionālās pilnveides izglītības programmu „Mikropigmentācijas profesijas apguve“ (30P72209).

 

4. 2. Mācīšana un mācīšanās.

 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte.

 

Mācīšanas kvalitāti skolā nodrošina augstas profesionālās un pedagoģiskās izglītības, kvalifikācijas un pieredzes bagāti pedagogi. Pedagoģisko pamatsastāvu veido profesionāļi medicīnā un kosmetoloģijā - praktizējoši ārsti, augstāko medicīnas mācību iestāžu pasniedzēji, starptautiskas kvalifikācijas speciālisti - kosmētiķi ar CIDESCO Diplomu, skaistumkopšanas speciālisti: manikīra un pedikīra meistari, stilisti, vizāžisti, skaistuma biznesa praktiķi. 4/5 pedagoģiskā sastāva skolā strādā desmit un vairāk gadus.

Pedagogu darba kvalitāte tiek vērtēta mācību gada laikā un to noslēdzot, pēc CPKE un Starptautiskā CIDESCO eksāmena rezultātiem.

Mācību nodarbību uzskaites žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši prasībām, procesu kontrolē skolas direktore.

Mācību procesā tiek izmantoti mācību metodiskie materiāli, kas ir skolas intelektuālais īpašums. Kosmētisko mācību kabinetu aprīkojums un kosmetoloģiskā aparatūra atbilst nacionālām un starptautiskām prasībām. Praktisko apmācību laikā izglītojamie strādā ar divu zīmolu profesionālo kosmētiku, t.sk. dekoratīvo kosmētiku, atbilstošiem roku un kāju kopšanas līdzekļiem.

Praktiskā apmācība norit nelielās grupās atbilstoši tematiskam plānojumam. Izglītojamie ir informēti par katras dienas nodarbību tēmu un mācību uzdevumiem, nedēļas plānojums ir pieejams uz skolas informatīvā stenda. Regulāri notiek izglītojamo individuālā veikuma un grupas darba analīze un vērtēšana, ko veic praktiskās apmācības skolotāji.

Kvalifikācijas prakse tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ir izstrādāti un direktores apstiprināti prakses vadītāja pienākumi. Prakses vadītāji ir praktisko apmācību skolotāji, kas savlaicīgi sagatavo prakses dokumentu paketi (prakses programma, darba ieskaites lapa vai dienasgrāmata, prakses vietu saraksts, prakses līgumi). Izglītojamie katrs personīgi tiek iepazīstināti ar prakses uzdevumiem, prasībām prakses darba dokumentēšanā. Izglītojamiem ir nodrošinātas prakses iespējas kā skolas kosmētikas mācību kabinetos, tā nozares uzņēmumos. Skolā ir izveidota kvalifikācijas prakses vietu bāze, tiek slēgti trīspusēji kvalifikācijas prakses līgumi. Prakses vadītājas uzrauga prakses gaitu skolā un prakses vietās, to analizē un vērtē kā procesā, tā prakses noslēgumā.

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte.

 

Skolā ir izstrādāta un Metodiskās padomes sēdē apstiprināta mācību procesa rezultātu novērtējuma metodika. Darbojas nolikums „Par izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanu punktu un 10 ballu sistēmā un pārbaudi“. Izglītošanas procesu skolā reglamentē skolas nolikums „Par izglītības iegūšanas kārtību“. Izglītojamie ir iepazīstināti, zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības.

Skolas citādība ir apstāklī, ka līdzās vidusskolu absolventēm grupā ir pieaugušas sievietes, kas pārliecinoši motivētas profesijai un regulāram mācību darbam. Personisko motivāciju mācīties pozitīvi ietekmē arī izglītības programmā iekļautā CIDESCO projekta izstrāde, ko izglītojamie izvēlas un sagatavo patstāvīgi. Projekta teorētisko daļu (4000 vārdu) veido kādas skaistumkopšanā aktuālas tēmas izklāsts, kas tiek papildināts ar praktisko daļu - ārpus mācību programmas apgūto kosmētisko seansu vai kādu atsevišķu kosmētisko vai SPA procedūru. Projekti tiek prezentēti mācību grupā un novērēti atbilstoši CIDESCO noteiktajiem kritērijiem. Projektus un izvēles procedūru izpildījumu ik gadu augstu novērtējuši Starptautiskie CIDESCO Eksaminētāji.

Izglītojamo rīcībā ir plaši nozares resursi: profesionālās kosmētikas izplatītājfirmu, mācību centru, profesionālo organizāciju piedāvātie semināri, kursi, praktiskās nodarbības profesionālās kosmētikas produktu pielietošanai vai kādas manuālās vai aparātu metodes apgūšanai. Līdzīgi, kā kvalifikācijas prakses laikā, izglītojamais mērķtiecīgi organizē sevi arī projekta izstrādāšanas un prezentēšanas laikā gan mācību grupā, gan CIDESCO eksāmenā, mācās izvērtēt savas zināšanas un prasmes, uzņemties līdzatbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem un pieļautajām kļūdām. Šāda veida līdzdalība mācību procesā ir iedarbīga aktivitāte izglītojamo ceļā uz profesionalitāti.

Skolā ir laba mācību disciplīna. Ik mēnesi tiek uzskaitīti un analizēti stundu kavējumi un veikta profilakse. Mācību disciplīnu stiprina CIDESCO stingrās prasības pret neattaisnotiem kavējumiem, ESF mērķstipendijas.

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.

 

Ievērojot valstī noteikto kārtību, atbilstoši profesijas specifikai, ir izstrādāti, Metodiskās padomes sēdē apstiprināti un praktiskā darba vērtējumā ieviesti skolas „Izglītības standarti“, vērtēšanas kritēriji, kas nodrošina vienotu pieeju un prasības profesionālās darbības vērtēšanā:

profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās sagatavotības pārbaudes vērtēšanas standarts;

sejas ādas analīzes un novērtēšanas lapa;

ķermeņa analīzes un novērtēšanas lapa;

manuālo un elektrisko kosmētisko procedūru sejai un ķermenim vērtēšanas standarti;

palīgprocedūru (skropstu un uzacu krāsošana un korekcija, sejas dekoratīvā kosmētika, higieniskais manikīrs, auskaru iešaušana) vērtēšanas standarti.

Skolā pastāv un pedagogi ievēro vienotās prasības zināšanu pārbaudes darbu (stapposmu pārbaudes, ieskaites, eksāmeni, CIDESCO projekts) izstrādāšanai un vērtēšanai. Izglītojamiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība, rezultāti tiek apspriesti grupās, ir pārskatāmi katra izglītojamā personīgajā lietā. Izglītojamo mācību darba vērtējuma dokumentēšana notiek direktores noteiktajā kārtībā un periodiskā kontrolē atbilstoši normatīvajiem aktiem un Valsts arhīva noteiktajai kārtībai.

Ir izstrādāti kvalifikācijas prakses vērtēšanas kritēriji. Tie ir zināmi un saprotami izglītojamiem. Darba devēji tiek iesaistīti kvalifikācijas prakses vērtējumā: raksturojumi no prakses vietām, ieraksti dienasgrāmatās, ieteikumi. Prakses vadītāji tos analizē un izmanto mācību procesa pilnveidei.

Skolā ir izveidota CPKE organizēšanas, norises un dokumentēšanas sistēma, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. CPKE teorētiskās un praktiskās daļas norisei ir atbilstoši aprīkotas telpas un nepieciešamais materiāli - tehniskais nodrošinājums (eksāmena teorētiskā testa norises telpa 40 personām, valstī noteiktajām higienas prasībām atbilstošs kosmētikas mācību kabinets, pietiekamā daudzumā kosmetoloģiskā aparatūra, profesionālās kosmētikas līdzekļi, klientu / modeļu bāze). CPKE komisijas personālsastāvā, atbilstoši normatīvajām prasībām, ir iekļauti skaistumterapijas darba tirgus speciālisti, kurus nominējusi profesionālā asociācija LKKA un apstiprinājusi PINTSA. Skolas pārstāvji ir komisijas palīgi, kas nodrošina eksāmena norisi. CPKE personālsastāvs, tāpat kā visa CPKE dokumentu pakete, tiek apstiprināts Valsts Izglītības Satura centrā.

Skolas direktore regulāri rīko pedagogu sanāksmes par CPKE un Starptautiskā CIDESCO eksāmena rezultātiem, pēc vajadzības pieaicinot LKKA un darba devēju pārstāvjus.

 

4.2.4. Atbalsts izglītojamiem.

 

4.2.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).

 

SIA „Rīgas Kosmētikas skola“ kopš dibināšanas nomā Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā Krusta Medicīnas Koledžas telpas, un saskaņā ar līgumu izglītojamo drošības, t.sk. ugunsdrošības, garantēšana skolas telpās ir iznomātāja atbildībā. Izglītojamo drošība ir garantēta.

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības, darba drošības noteikumi, noteikumi darbam kosmētikas mācību kabinetos, kas ir zināmi izglītojamiem, darbiniekiem, skolotājiem. Profesionālo mācību priekšmetu saturā ir iekļauti vides, klienta un kosmētiķa darba drošības jautājumi, kas specifiski jāzina un jāievēro kosmētiķa profesionālajā darbībā.

Skolai ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo veselības stāvokli, ir pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas. Izglītības programmā 1.kursā izglītojamie apgūst zināšanas un iemaņas pirmās palīdzības sniegšanai.

Izglītojamie tiek orientēti uz aktīvu dzīvesveidu un veselīgu uzturu (āda - veselības spogulis!). Skola izmanto iznomātāju piedāvātos ēdināšanas pakalpojumus.

Skolā mācības notiek valsts valodā. Lai arī 1/3 - 1/4 izglītojamo ir krieviski runājošas, tas nav šķērslis izglītības programmas sekmīgai apguvei. Grupas biedru un pedagogu atsaucība, pedagoģiskais un psiholoģiskais atbalsts mācību laikā pozitīvā veidā risina valodas problēmu.

 

4.2.4.2. Atbalsts personības veidošanā.

 

Izglītojamie tiek iesaistīti pašpārvaldes orgānu darbā.

Skola veicina topošo speciālistu personības izaugsmi, piedāvājot iespēju piedalīties kosmētiķu profesionālās meistarības konkursos, kongresos, konferencēs. Skolas pārstāvji regulāri un veiksmīgi (1., 3. vietas) piedalās Starptautiskās estētikas un kosmetoloģijas izstādes „Ņevas krasti“ ietvaros rīkotajā jauno profesionāļu konkursā Sanktpēterburgā.

Skola izglītojamos iesaista LKKA rīkotajos pasākumos: konferencēs, semināros, organizē starptautiskā projekta „Baltic Beauty“ izstāžu, to ietvaros nozares uzņēmumu rīkoto konkursu, meistarklašu apmeklējumus.

 

4.2.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā.

 

Skolā ir pieejama informācija par dažādām profesionālās pilnveides programmām. Karjeras izglītības pasākumi (tos koordinē direktore), ir izglītības programmas organiska sastāvdaļa. Izglītojamie izmanto plašas profesionālo interešu īstenošanas iespējas ārpus mācību laika, ko piedāvā nozares uzņēmumi, kosmētikas izplatītājfirmas, profesionālās asociācijas: LKKA, Latvijas aromterapeitu asociācija, Latvijas Fizikālās Medicīnas asociācija. Rezultatīvi karjeras izglītības pasākumi skolā bijuši Latvijā ienākošo starptautisko kosmētikas un SPA firmu prezentācijas. Tā Apvienotās Karalistes luksusa līmeņa SPA risinājumu kompleksa „ESPA“ prezentācija rosināja skolas un firmas vadību sarīkot eventuālo darba ņēmēju atlases konkursu, rezultātā 10 skolas absolventes saņēma darba piedāvājumu „ESPA Rīga“.

Regulāri tiek organizētas tikšanās ar nozares ietekmīgāko uzņēmumu, kā „Veselības centrs - 4“, SIA „Skaistuma institūts Liora“, SIA “Bonitta“, SIA „Galateja“ direktoriem dr. Māri Rēvaldu, Allu Jofis, Lainu Traniņu (skolas 2000. gada absolvente), Sergeju Vasiļjevu.

Skola organizē karjeras izglītības pasākumus potenciāliem izglītojamiem un viņu vecākiem gadskārtējās starptautiskās izglītības izstādes „SKOLA“ laikā. Citas mārketinga un publicitātes veicināšanas aktivitātes sadarbībā ar sociālajiem partneriem ir:

informatīvie materiāli nozares profesionālajos žurnālos „Kosmetik Baltikum Professional“ un „Les Novelles Esthetiques“ par skolas darbību, par CIDESCO izglītību, par skolas absolventu pozitīvo vērtējumu nozares darba tirgū, par CIDESCO Diploma ieguvēju darbu ārzemēs, par skolas pedagogiem;

studentu kosmētiskie pakalpojumi skolas mācību kabinetos kvalifikācijas prakses laikā;

skolas mājas lapa, kas tiek aktualizēta atbilstoši reālajai situācijai un satur izglītības programmu aprakstus un tālākizglītības iespējas, atspoguļo aktualitātes, izmaiņas, novitātes izglītības programmās.

Skola kopš dibināšanas periodiski analizē informāciju par absolventu profesionālā darba gaitām. Informācija glabājas pie direktores un pēc vajadzības ir pieejama un izmantojama.

 

4.2.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.

 

Skola iespēju robežās atbalsta talantīgāko izglītojamo piedalīšanos profesionālos konkursos (skat. p. 4.2.4.3.), nacionālās un starptautiskās izstādēs, LKKA rīkotajās konferencēs, kursos, semināros par kosmētiķa profesionālās darbības jautājumiem. Uzņēmējsabiedrība „Rīgas Kosmētikas skola“ konkursu dalībniekiem sedz dalības maksu, atbalsta izglītojamo un pedagogu dalību augšminētajos pasākumos.

Nepieciešamības gadījumos pedagogi izmanto individuālo pieeju izglītojamiem, kuriem ir problēmas kosmētisko procedūru praktiskajā apguvē.

 

4.2.4.5. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni.

 

Izglītojamie pamatā ir pieauguši cilvēki, finansiāli un morāli motivēti nopietnam mācību darbam. Tas nosaka šīs sadarbības specifiku. Skola regulāri analizē izglītojamo sekmes, mācību disciplīnu (stundu apmeklējumi, mācību maksa, attieksme pret mācību darbu), šo informāciju pārrunā grupu sanāksmēs ar skolas direktores līdzdalību. Problēmu gadījumā nereti par to tiek informēti vecāki vai ģimenes locekļi.

 

4.3. Skolas vide.

 

4.3.1. Mikroklimats.

 

Skolai ir vārds sabiedrībā un skaistuma nozares profesionāļu vidū. Skolas tēlu veido, kopj un stiprina absolventu personība, viņu profesionālā kvalitāte un attieksme pret darbu. Skolas absolventu pieprasījums darba tirgū ir pārliecinošs skolas darba kvalitātes rādītājs.

Izglītojamie un pedagogi jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no nacionālās piederības. Skolas vadības, pedagogu un izglītojamo attiecībās valda labvēlība un savstarpējā cieņa, skolā - radošs, pozitīvs psiholoģiskais klimats.

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti, t.sk. respektējot telpu iznomātāju prasības. Tos zina un ievēro kā izglītojamie, tā pedagogi.

Skolas vadības, biroja vadītājas, pedagogu attieksme pret izglītojamiem un citiem apmeklētājiem ir laipna un korekta. Skolā ir radoša, uz savstarpējo sapratni balstīta sociālā vide, izglītojamo un izglītotāju brīva, radoša un līdzatbildīga sadarbība mācību procesā.

 

4.3.2. Fiziskā vide.

 

Sanitārhigieniskie apstākļi skolas telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Telpu iznomātājs garantē normatīvos aktos noteikto apgaismojumu, temperatūru, ugunsdrošību, labā kārtībā uzturētu teritoriju. Skolas telpu uzkopšanu labā līmenī ikdienā veic SIA „Rīgas Kosmētikas skola“ nolīgts uzņēmums „Ulrikas māja“. Tas garantē drošu darba vidi skolas telpās, kas maksimāli samazina infekciju izplatību. Praktiskajā apmācībā tiek izmantoti vienreizējās lietošanas adatas un citi materiāli. Tiek ievērotas valstī noteiktās dezinfekcijas un sterilizācijas prasības, kosmētikas produktu marķēšanas, uzglabāšanas un lietošanas noteikumi. Darbojas līgums par kosmētikas mācību kabinetu veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumiem. Skolā ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami.

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas.

 

4.4. Iestādes resursi.

 

4.4.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi.

 

Skolai, atbilstoši iestādes specifikai un izglītojamo skaitam, ir visas profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas: četri kosmētikas mācību kabineti, viens - dekoratīvās kosmētikas mācību kabinets - auditorija, viena lekciju auditorija. Nomas līgums tiek slēgts uz trijiem gadiem (ar pagarināšanas tiesībām uz nākamo periodu). Atbilstoši CIDESCO prasībām, aprīkotas pa vienai kosmētiķes darba vietai uz diviem izglītojamiem, ieteiktajā daudzumā iegādāta kosmetoloģiskā aparatūra elektroterapijas procedūru veikšanai. Izglītojamie strādā ar divu zīmolu profesionālo kosmētiku: „Florylis“ (Francija), „Jansen“ (Vācija) un dekoratīvo kosmētiku: „Make-up for ever“ (Francija), „Stage line“ (Spānija).

Skolai izveidota izglītojamo kvalifikācijas prakses vietu bāze. Līgumi par prakses norisi ar darba devējiem tiek slēgti tekošā gada janvārī - februārī, t.i. pirms prakses sākuma. Iedibināta kārtība - izglītojamais divas - trīs dienas strādā ar klientu skolas mācību kabinetos, divas - trīs dienas - ārpus skolas.

Mācību grāmatu (izglītojamie izmanto publiskās bibliotēkas) un mācību - metodisko līdzekļu (tos sagatavo un izsniedz skola) izvēle ir pamatota un atbilst apmācības specifikai. Skolas pedagogi, gatavojoties nodarbībām, izmanto t.sk. CIDESCO rekomendētās mācību grāmatas: „Anatomija un fizioloģija“, „Dermatoloģija“, „Ķīmija un kosmētika“, „Uzņēmējdarbība“ un „Elektroterapija“. Izglītības progrmmas apguvē skola izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas, skolas birojā brīvi pieejams interneta pieslēgums.

Ir noteikta kārtība kosmētikas mācību kabinetu izmantošanā („Noteikumi darbam kosmētikas mācību kabinetos“; „Dežuranta pienākumi kosmētikas mācību kabinetos“), kosmetoloģiskās aparatūras izmantošanā. Noteiktā kārtība tiek ievērota, notiek kosmetoloģiskās aparatūras regulāra apkope un remonts, tā ir darba kārtībā un droša lietošanā.

 

4.4.2. Personālresursi.

 

Skolā ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls, profesionāls, zinošs, spēcīgs un humāns, kurš nodrošina kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu. Pedagogu kolektīvs ir profesionālās un pedagoģiskās pieredzes bagāts (2 - pamatdarba veicēji, 18 - blakusdarba veicēji), lielākā daļa (4/5) skolā strādā 10 un vairāk gadus. Blakusdarba veicēju pamatdarbs ir Rīgas Stradiņa Universitāte, Sarkanā Krusta medicīnas koledža, Latvijas Universitāte, medicīnas un skaistumkopšanas iestādes un institūcijas. Izglītotāju izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.

Profesionālā pilnveide ir blakusdarba veicēju personīgās atbildības jautājums. Profesionālā kompetence ir galvenais kritērijs pedagogu darba finansiālā novērtējumā, slēdzot līgumus konkrēta darba uzdevuma veikšanai.

SIA „Rīgas Kosmētikas skola“ iespēju robežās atbalsta darbiniekus un pedagogus viņu profesionālās pilnveides pasākumos. Tās ir konferences par profesionālās darbības jautājumiem Latvijā un ārzemēs, nacionālās un starptautiskās skaistuma industrijas izstādes, profesionālie konkursi un skates, starptautiskie CIDESCO pasākumi utt. Skolas pedagogi aktīvi piedalās LKKA rīkotajās konferencēs un semināros, strādā skolas stendā gadskārtējās starptautiskās izglītības izstādēs „SKOLA“.

 

4.5. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

 

4.5.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.

 

Ir izstrādāta skolas pašvērtēšanas sistēma, tās mērķis ir mācību procesa un administrēšanas uzlabošana. Pašvērtēšana notiek katra mācību gada noslēgumā un aptver visas skolas darba jomas. To reglamentē skolas Noteikumi par ikgadējiem profesionālo izglītības programmu pašnovērtējuma ziņojumiem. Struktūra ir skaidri iezīmēta.

1. Izglītības programmu un izglītojamo mācību rezultātu novērtējums.

2. Pedagoģiskā un administratīvā personāla pašvērtējums.

3. Sadarbības ar sociālajiem partneriem un profesionālām sabiedriskajām organizācijām pašnovērtējums.

4. Sadarbības ar CIDESCO un citiem ārzemju partneriem pašnovērtējums.

5. Komunikācija ar sabiedrību.

6. SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze.

Skolas vadība kopā ar pedagogiem izanalizē un zina izglītības programmu stiprās puses (kosmētiķa profesionālo kompetenču, profesionālās darbības atbilstību starptautiskiem standartiem) un nepieciešamos uzlabojumus (klientu piesaiste kvalifikācijas prakses un CIDESCO eksāmena laikā, prakses vietu bāzes paplašināšana). Tas tiek ņemts vērā, plānojot mācību procesu, koriģējot atbilstošo priekšmetu tematiskos plānus, praktisko apmācību nodarbības sejas ādas un ķermeņa kopšanā. „Partnerības“ projekta ietvaros ir plānots izveidot starptautisko prakses vietu bāzi (2012.-2013.).

Skolas darba plāns tiek veidots kārtējam mācību gadam, ar pārskatu par iepriekšējā gada darba plāna izpildi, t.sk. mācību darba rezultātiem.

Attīstības plānošana ir skolas vadības pastāvīgas uzmanības lokā. Ierobežotais budžets (pamatā to veido izglītojamo mācību maksa) reglamentē finansiālā ieguldījuma apmērus attīstībā, pamatā tie ir līdzekļi materiāltehnisko resursu atjaunošanai. Daudzveidīgi irintelektuāla rakstura attīstības pasākumi.

Skolas stratēģiskais virziens tiek stingri ieturēts. Tas ir - attīstīt kosmētiķu profesionālo izglītību un iespējamo mūžizglītību saistībā ar nacionālā un starptautiskā darba tirgus prasībām. Izvirzītās prioritātes - pilnveidotas profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības - CIDESCO apmācības programmas kosmetoloģijā - izriet no skolas darbības pamatmērķiem. Novērtēta ārējo faktoru ietekme: citu profesionālo izglītības iestāžu nacionālo programmu piedāvājums. Izvirzot kā prioritāti Starpatutiskās CIDESCO apmācības programmas integrēšanu nacionālajā profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmās, tika ņemtas vērā šodienas situācijas aktualitātes - skaistuma industrijas speciālistu brīvā kustība un konkurence darba tirgū Eiropā un citur pasaulē, profesionālo kompetenču samērojamība un kosmētisko pakalpojumu līmeņa atbilstības starptautiskiem standartiem.

Skolas pozitīvā pieredze nacionālās profesionālās vidējās izglītības un starptautiskās CIDESCO apmācības programmas vienlaicīgā apgūšanā tika izmantota, izstrādājot un īstenojot profesionālās tālākizglītības - CIDESCO apmācības programmu kosmetoloģijā. Tādējādi tika izpildīts programmas mērķauditorijas - personu ar profesionālo izglītību medicīnas nozarē, pieprasījums. Tas ir skolas intelektuāls ieguldījums profesionālās izglītības pielietojamības veiksmīgam risinājumam nozares darba tirgū nacionālā un starptautiskā mērogā.

 

4.5.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība.

 

Ir izstrādāta skolas vadības struktūrsistēma, izvērtēti amata pienākumi, pedagogu un darbinieku ieguldījums skolas mērķu un darbības rezultātu sasniegšanā. Procesu analīzē un izvērtēšanā tiek izmantotas ārējās un iekšējās novērtēšanas metodes: starpposmu pārbaudes, noslēguma pārbaudījumi, CPKE, Starptautiskais CIDESCO eksāmens, absolventu ārstniecības personu - kosmētiķu sertifikācijas eksāmens. Iekšējā kontrole pozitīvi ietekmē izglītības kvalitāti un mācību disciplīnu skolā. Pedagogu un darbinieku sapulcēs mācību gada noslēgumā tiek izvērtēti mācību darba rezultāti un atbilstoši - pedagogu darba atdeve. Skolas īpatnību dēļ (pedagogu blakusdarba attiecības, izglītojamo nelielais skaits un dažādais vecums, motivācija profesijai) nav nepieciešamības pēc pedagoģiskās padomes veidošanas. Pedagoģiskā procesa, sabiedriskās domas virzību un attīstību pozitīvi ietekmē Metodiskās padomes, grupu vecāko, ESF mērķstipendiju piešķiršanas komisijas regulārā darbība.

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā dokumentācija. Ir personāla amatu apraksti. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši SIA „Rīgas Kosmētikas skola“ lietu sarakstam, kas periodiski tiek saskaņots ar Latvijas valsts arhīvu. Dokumenti tiek arhivēti atbilstoši valsts noteiktajām prasībām.

Ir noteiktas vadības organizatoriskā struktūra, direktores un direktora vietnieces - CIDESCO programmas vadītājas kompetences jomas.

Direktore plāno, organizē un vada skolas darbu, deliģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Vadības sanāksmes tematiski tiek plānotas vienu reizi ceturksnī, bet tās notiek biežāk un regulāri, atbilstoši situācijas aktualitātēm.

Metodiskās padomes sēdes notiek atbilstoši darba plānam (četras reizes gadā). Direktore pieņem apmeklētājus, t.sk. izglītojamos, katru darba dienu pēc nepieciešamības.

Vadības darbu raksturo radoša pieeja un atsaucība novitātēm, pedagogu un darbinieku radošās darbības un tālākizglītības atbalstīšana.

Skolas darbība tiek atspoguļota mājas lapā www.kosmetikasskola.lv . Raksti par skolas darbību un absolventu darba gaitām tiek atspoguļoti nozares profesionālajos žurnālos „Kosmetik Baltikum Profesional“ un „Les Nouvelles Esthetiques“.

 

4.6. Skolas sadarbība ar citām institūcijām.

 

SIA „Rīgas Kosmētikas skola“ dibinātāja un Starptautiskās CIDESCO Rīgas Kosmētikas skolas direktore ir vienā personā. Skola īsteno sadarbību ar Valsts Izglītības Satura centru, ar Valsts Izglītības Attīstības Aģentūru (ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči apakšprogrammas: „Mobilitātes“ projekts 2011.gadā, „Partnerības“ projekts 2011.-2013.gadā).

Kopš 1996.gada skola mērķtiecīgi sadarbojas ar LKKA, ar Latvijas Ārstu biedrības Ārstu - kosmetologu Asociāciju, ar Latvijas Fizikālās Medicīnas Asociāciju, ar Latvijas Aromterapijas Asociāciju, kopš 2001.gada - ar starptautisko sabiedrisko organizāciju CIDESCO, tāpat arī ar CIDESCO sekcijām Somijā, Igaunijā, Krievijā, ar CIDESCO mācību centru „Nera“ Sanktpēterburgā.

Skolas līdzdalība „Partnerības“ projektā veicinās starptautisko kontaktu un sadarbības stiprināšanu ar radniecīgām CIDESCO izglītību īstenojošām mācību iestādēm Igaunijā (Esti Esimene Erakosmeetikakool) un Somijā (Suomen Kosmetologien Yholistyksen Opisto). Izglītojamo un izglītotāju pieredzes / prakses apmaiņas braucienu rezultātā tiks izstrādāti mācību - metodiskie materiāli par sejas ādas un ķermeņa kosmētisko kopšanu, izveidota starptautiskā prakšu bāze. Tas veicinās skolas atpazīstamību un prestižu.

Skola mērķtiecīgi organizē sadarbību ar darba devējiem. Tās ir tikšanās ar uzņēmumu vadītājiem, nozares profesionāļiem - Māri Rēvaldu (SIA „Veselības centrs-4“), Allu Jofi (SIA „Liora S.I.“), dr.med. Jāni Ģīli („Plastikas ķirurģijas klīnika, Dr. med Jāņa Ģīļa privātklīnika“), Sergeju Vasiļjevu (SIA „Galateja“), diskusijas par izglītības satura un kvalitātes jautājumiem, aktualitātēm darba tirgū, absolventu profesionālās sagatavotības līmeni, uzsākot patstāvīga darba gaitas. Tās ir apaļā galda sarunas par darba attiecību modeļiem un reālo situāciju nozares darba tirgū. Tas ir skolas absolventu atlases konkurss darbam starptautiskā uzņēmumā „ESPA RĪGA“.

Veiksmīgas skolas un skaistuma centra „Savanna“ sadarbības rezultātā Daugavpilī tiek periodiski organizēti kvalifikācijas pilnveides kursi Latgalē praktizējošām kosmētiķēm, kā arī skolas reklāmas pasākumi pilsētas mācību iestādēs.

 

5. CITI SASNIEGUMI.

 

Sadarbībā ar SIA „Galateja“ apmācību centra speciālistiem skola ir izstrādājusi un daļēji iekļāvusi profesionālās vidējās izglītības programmā mikropigmentācijas procedūras apmācību. Tā ir skolā īstenotās izglītības programmas un izglītojamo privilēģija. „Mikropigmentācijas procedūras apmācība“ kā profesionālās pilnveides izglītības programma tiek piedāvāta praktizējošām kosmētiķēm.

 

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA.

 

Ierobežoto finansiālo līdzekļu iespēju robežās turpmākā attīstība tiek saistīta ar skolas intelektuālā potenciāla stiprināšanu, mērķtiecīgu izmantošanu un pieejamības paplašināšanu valsts reģionos.

 

6.1. 2011./2012.m.g. ir plānots atvērt skolas filiāli Daugavpilī.

6.2. Tiks uzturēts spēkā piedāvājums praktizējošām kosmētiķēm - sagatavošanās kursi Pēcdiploma (Post Graduate) Starptautiskajam CIDESCO eksāmenam, t.sk. piesaistot interesentus no ārzemēm.

6.3. 2012.- 2013. g. tiek plānots izveidot starptautisku kvalifikācijas prakses vietu bāze .

6.4. Tiks attīstīta sadarbība ar Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un citu valstu radniecīgām CIDESCO mācību iestādēm, piesaistot vieslektorus, kopīgi izstrādājot un ieviešot mācību darba praksē metodiskos materiālus sejas ādas un ķermeņa kosmētiskā kopšanā.

6.5. Plānots 2012. dadā uzsākt darbu mācību grāmatas izveidei kosmētikas skolu studentiem.
Skolas direktore/ Nellija Janaus /