Pašpārvalde

Pašpārvalde

Starptautiskās CIDESCO Rīgas Kosmētikas skolas audzēkņu pašpārvalde ir vieta, kur gūt jaunu pieredzi un vienlaicīgi pavadīt lielisku laiku ar sev līdzīgo domājošiem kolēģiem! 

 

Starptautiskās CIDESCO Rīgas Kosmētikas skolas audzēkņu pašpārvaldes nolikums

1.Vispārīgie jautājumi

1.1. Starptautiskās CIDESCO Rīgas Kosmētikas skolas (turpmāk – RKS) audzēkņu pašpārvaldes (turpmāk AP) nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka skolas audzēkņu pašpārvaldes darbības mērķus, galvenos uzdevumus, sastāvu, izveides, dalībnieku ievēlēšanas un atstādināšanas kārtību, darba organizācijas un lēmumu pieņemšanas kārtību, tiesības un pienākumus.

1.2. AP ir vēlēta audzēkņu neatkarīga, koleģiāla institūcija audzēkņu tiesību un interešu pārstāvībai RKS.

1.3. Pašpārvaldei var būt sava simbolika.

1.4. Pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas RKS valdē ir saistoši visiem audzēkņiem.

1.5. AP savā darbībā ievēro Latvijas Republikas (turpmāk tekstā - LR) normatīvos aktus, RKS darbību reglamentējošos dokumentus, kā arī šo nolikumu.

1.6. RKS vadības pienākums ir atbalstīt un sekmēt AP darbību.

1.7. Jaunu biedru uzņemšanu un AP dalībniekiem vēlēšanas organizē AP.

1.8. Darbošanās AP ir brīvprātīga.

2. Pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

2.1. Audzēkņi izveido Pašpārvaldi, lai:

2.1.1. pārstāvētu audzēkņu intereses attiecībās ar valsts institūcijām;

2.1.2. veicinātu mācību procesa efektivitāti, sekmētu audzēkņu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā un atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanu;

2.1.3. sekmētu RKS sabiedriskās dzīves norises un audzēkņu aktīvu iesaistīšanos tajās.

2.2. AP uzdevumi:

2.2.1. veidot savu organizatorisko un pārvaldes struktūru;

2.2.2. izstrādāt savas darbības pamatvirzienus;

2.2.3. sadarboties ar LR un ārvalstu izglītības iestādēm un ar to audzēkņu pašpārvaldēm;

2.2.4. izzināt audzēkņu vajadzības, intereses un vēlmes mācību procesa uzlabošanai un sniegt priekšlikumus šo uzlabojumu īstenošanai;

2.2.5. informēt audzēkņus par AP darbību un aktivitātēm;

2.2.6. piedalīties RKS lēmējinstitūciju darbībā, pārstāvot audzēkņu intereses;

2.2.7. izstrādāt AP budžeta projektu un uzraudzīt tā izlietojumu;

2.2.8. reprezentēt RKS audzēkņus Latvijā un ārvalstīs.

2.3. AP tiesības:

2.3.1. pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no RKS pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, kas skar audzēkņu intereses;

2.3.2. izmantot un rīkoties ar AP lietošanā nodoto īpašumu saskaņā ar AP mērķiem un uzdevumiem;

2.3.3. rīkoties ar AP piešķirto budžetu šajā nolikumā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai;

2.3.4. darboties citās organizācijās vai to savienībās, kuru darbība un statūti nav pretrunā ar AP nolikumu;

2.3.5. darboties RKS lēmējinstitūcijās.

3. Pašpārvaldes izveide, sastāvs, dalībnieku ievēlēšanas un atstādināšanas kārtība un darba organizācija

3.1. Pašpārvaldes dalībniekus, kopskaitā ne mazāk kā piecus, ar viņu pašu piekrišanu izvirza audzēkņi, no katras grupas ne mazāk kā 3, pēc pašu velēšanās vai citu audzēkņu ierosinājuma.

3.2. Pašpārvaldes dalībnieki no sava vidus ievēl:

3.2.1. Pašpārvaldes priekšsēdētāju (turpmāk - Priekšsēdētājs),

3.2.2. Priekšsēdētāja vietnieku,

3.2.3. Pašpārvaldes virzienu vadītājus:

1) kultūras virziena,

2) sociāla virziena,

3) projektu virziena,

4) ārlietu virziena.

3.3. Pašpārvalde pieņem lēmumus (tai skaitā, lēmumus par Pašpārvaldes amatpersonu ievēlēšanu) sēdēs, vienlaikus klātesot ne mazāk par pusi no visiem Pašpārvaldes dalībniekiem, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu (izņemot šī nolikuma 3.9.punkta noteikto gadījumu). Ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā ir Priekšsēdētāja, bet viņa prombūtnes laikā – Priekšsēdētāja vietnieka balss. Pirms jebkura lēmuma pieņemšanas jebkurš Pašpārvaldes dalībnieks var pieprasīt aizklātu balsojumu, un, ja to atbalsta klātesošo vairākums, tiek veikta aizklāta balsošana.

3.4. Sēdes protokolē, sēžu protokolus mācību gada laikā uzglabā mapē.

3.5. Pašpārvaldes sēdes ir atklātas, sēžu protokoli ir vispārpieejama informācija.

3.6. Pašpārvaldes priekšsēdētāja vēlēšanas organizē Pašpārvalde septembra mēnesī (Priekšsēdētāja atkāpšanās vai atstādināšanas gadījumā – viena mēneša laikā pēc Priekšsēdētāja atkāpšanās vai atstādināšanas) šajā sadaļā noteiktajā kārtībā.

3.7. Vienu vai vairākus Priekšsēdētāja kandidātus (turpmāk tekstā – Kandidāts) izvirza Pašpārvaldes dalībnieki pēc paša Kandidāta (Kandidātu) iniciatīvas vai pēc audzēkņu izvēles ar Kandidāta (Kandidātu) piekrišanu. Ja Pašpārvaldes dalībnieki izvirza vairāk kā vienu Kandidātu, tad Kandidātiem uz nākamo Pašpārvaldes sēdi ir jāsagatavo motivācijas vēstules un ar tām pirms balsojuma jaiepazīstina Pašpārvaldes dalībnieki.

3.8. Kandidātam jābūt RKS audzēknim, kurš iepriekš nav atstādināts vai atcelts no kāda amata Pašpārvaldē.

3.9. Lēmumu par Kandidāta apstiprināšanu Priekšsēdētāja amatā pieņem Pašpārvalde aizklātā balsojumā. Lēmums ir pieņemts, ja par Kandidātu nobalso vairāk nekā puse no visiem Pašpārvaldes dalībniekiem.

3.10. Ja neviens no Kandidātiem nesaņem pietiekamu balsu skaitu, tiek veikts atkārtots balsojums par tiem diviem Kandidātiem, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu.

3.11. Priekšsēdētāja vietnieku izvirza Priekšsēdētājs un balsojot apstiprina Pašpārvalde.

3.12. Priekšsēdētāja (prombūtnes laikā – Priekšsēdētāja vietnieka) pienākumi ir:

3.12.1. vadīt Pašpārvaldes sēdes;

3.12.2. koordinēt Pašpārvaldes darbību;

3.12.3. iepazīstināt Pašpārvaldes dalībniekus ar darba plānu un kārtību;

3.13. Virzienu vadītājus ievēl Pašpārvalde no tās dalībnieku vidus. Viens dalībnieks var ieņemt vairākus amatus, bet ne vairāk kā 3, un ne Priekšsēdētaja un Priekšsēdētāja vietnieka amatus vienlaikus.

3.14. Pašpārvaldes dalībnieks izbeidz darbību Pašpārvaldē, pārtraucot mācīties RKS, izbeidzot dalību pēc paša vēlēšanās vai tiekot atstādināts no amata ar Pašpārvaldes lēmumu, šādos gadījumos:

3.14.1. ikviens dalībnieks, ja nepilda savus pienākumus, ja regulāri, vairāk nekā 3 reizes bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Pašpārvaldes sēdes;

3.14.2. Priekšsēdētājs, ja to pieprasa vairāk nekā 30% RKS audzēkņu.

3.15. Priekšsēdētājs tiek atstādināts, ja par Priekšsēdētāja atstādināšanu nobalso vairākums no balsošanā piedalījušos audzēkņu skaita.

3.16. Priekšsēdētāja atstādināšanas vai atkāpšanās gadījumā Priekšsēdētāja pienākumus, līdz jauna Priekšsēdētāja ievēlēšanai, pilda Priekšsēdētāja vietnieks. Pēc jauna priekšsēdētāja ievēlēšanas arī Priekšsēdētājs vietnieks tiek apstiprināts no jauna.

3.17. Priekšsēdētāja vietnieka un virziena vadītāja atstādināšanas vai atkāpšanās gadījumā nākamajā Pašpārvaldes sēdē ievēl attiecīgajos amatos citus Pašpārvaldes dalībniekus. Ja Pašpārvaldes dalībnieku skaits kļuvis mazāks par 3.1.punktā noteikto, Pašpārvalde aicina citus studējošos iesaistīties tās darbā un ievēl amatos šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

3.18. Pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, ne retāk ka reizi mēnesī, RKS nodrošinātās telpās.

3.19. Pašpārvaldes sēdes sasauc un vada Priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – Priekšsēdētāja vietnieks.

3.20. Veicamos uzdevumus Pašpārvaldes dalībnieki brīvprātīgi sadala savā starpā.

3.21. Pašpārvaldes Priekšsēdētājs ir tiesīgs deleģēt kāda uzdevuma izpildi kādam no Pašpārvaldes locekļiem. 

4. Pašpārvaldes tiesības un pienākumi

4.1. Pašpārvaldes pienākumi ir:

4.1.1. regulāri informēt audzēkņus par Pašpārvaldes darbību, Pašpārvaldes pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;

4.1.2. deleģēt Priekšsēdētāju un vēl vienu pārstāvi līdzdarboties RKS Pedagoģiskajā padomē;

4.1.3. aizsargāt audzēkņu tiesības, ja tās netiek ievērotas;

4.1.4. sekmēt RKS tēla veidošanu un atpazīstamību citu institūciju un mācību iestāžu vidū;

4.1.5. aizstāvēt un pārstāvēt audzēkņu intereses mācību, materiālās un kultūras dzīves jautājumos RKS un valsts institūcijās;

4.2. Pašpārvaldei ir tiesības:

4.2.1. pieprasīt un saņemt no RKS vadības informāciju par jautājumiem, kas skar audzēkņu intereses;

4.2.2. iesniegt priekšlikumus RKS vadībai mācību procesa uzlabošanā;

4.2.3. veikt grozījumus Pašpārvaldes nolikumā;

4.2.4. bez ierobežojuma izteikt Pašpārvaldes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju RKS;

4.2.5. pieprasīt finansējumu vienam mācību gadam. Šos līdzekļus Pašpārvalde izmanto Pašpārvaldes funkciju veikšanai.